موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب آزمون

اضطراب آزمون در DSM-IV کدگذاری نشده است، اکنون به تازگی دریافته اند که این نوع اضطراب یک وضعیت رایج و ناتوان کننده است (لبيو و همکاران، ۲۰۱۰).

در اینجا نیز بررسی ادبیات، حوزه هایی که در ملاک تشخیصی مهم هستند را پوشش داده است (برای مثال، شیوع، سن شروع، همبودی، فیزیولوژی، عوامل خطرساز، عوامل روان شناختی، و پاسخ به درمان) (ليبيو و همکاران، ۲۰۱۰).

از این بررسی لیبیو و همکاران نتیجه گرفتند که اگر چه اضطراب آزمون ویژگیهای قابل تشخیص خاصی دارد با این حال در میزان شیوع نمونه های جامعه خلاء وجود دارد، اکثر داده هایی که تاکنون جمع آوری شده بر اساس ابزارهای خود گزارشی بوده است، و همچنین با فقدان مطالعاتی که به منظور کمک به تمایز میان اضطراب آزمون و اختلال اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی میشود نیز مواجهه ستیم.

این موضوع به این معنا است که اضطراب آزمون در این میان میتواند در بافت اختلالهای اضطرابی متعدد تجربه شده باشد، از قبیل اضطراب بیماری (ليبيو و همکاران، ۲۰۱۰)، یا اضطراب کمال گرایی (برای مثال، به عنوان بخشی از اختلالهای خوردن و یا اختلالهای وسواسی - اجباری).


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب آزمون و اختلال اضطراب فراگیر و هراس اجتماعیما می توانیم جدیدترین و بهترین موضوعات پایان نامه و پروپوزال و مقاله را درباره مبحث بالا برایتان طراحی کنیم.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

satreaval12@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام


هزاران پروپوزال جدید اینجاست ... کلیک کنید