مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه و درمان شناختی رفتاری بر کاهش ترس های خاص در کودکان ...

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و اختلال دوفطبی نوجوانان دختر ...

مقایسه اثربخشی روان درمانگری کودکان و آموزش مهارت های فرزند پروری به والدین بر کاهش افسردگی و انزواطلبی کودکان افسرده شهر ...

رابطه بین مهارت های اجتماعی و جرأت ورزی کودکان با سبک فرزند پروری والدین در ...

مقایسه افسردگی و اضطراب و عملکرد تحصیلی کودکان دارای مادران افسرده و مادران عادی در ...

رابطه بین اضطراب مادران با اضطراب و افسردگی و فوبیای اجتماعی در کودکان دوره دبستان شهر ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام