همه رویکردهای روان درمانی بر پایه نحوه فهم آشفتگی های روانی هستند. یک مشخصه نظری بزرگ REBT این است که علت اضطراب افراد چیزها نیست، بلکه دیدگاه های سختی است که نسبت به آنها می گیرند.

این نسخه به روز از گفته مشهور اپیکتتوس ( افراد از چیزها اذیت نیستند، بلکه از دیدگاه هایی که از آنها می گیرند اذیتند ) نوع شناختهایی که REBT معتقد است در هسته اختلال ها واقع اند، یعنی باورهای محکم، را تعیین می کند، سختی (همچنین رجوع به تعصب مذهبی، جزم اندیشی، مطلق گرایی و خواستاری در ادبیات REBT) شکل هایی از اجبارها در خواست ها، بایدهای مطلق، و ... به خود می گیرد.

این بایدها سه مرکز دارند، خود، دیگران و زندگی، مثلا: :

من باید

تو (دیگران) باید ..

زندگی باید ..

باورهای سخت اکثرأ تمایل دارند تا مبنای امیال مان قرار گیرند.

در حقیقت، REBT تأکید می کند که داشتن امیال، یکی از ویژگی های بنیادین نژاد انسانی است. ما یا در جهت چیزی متمایلیم یا از آن فاصله می گیریم.

بنابراین، ما خالصانه به استنباطهایی که از جهان می کنیم عمل نمی کنیم؛ بلکه ما به باورهای (برای مثال دیدگاه مثبت یا منفی) مربوط به استنباطمان معتقدیم.

براساس نظریه REBT، این باورها هستند که فشاری عظیم تر از استنباطها بر نحوه احساس و عمل مان دارند.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام