موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی درباره عاطفه منفی

 یک روش کلیدی برای کاهش عاطفه منفی عبارت است از افزایش عزت نفس و حسی از خود کار آمدی.

همچنین انتظار می رود همراه با سایر تأثیرات به توانایی تنظیم هیجان نیز کمک می کند (گیوراک و همکاران، ۲۰۱۲). می توان از تجسم سازی مناسب فرهنگی برای ایجاد تصاویر خود مثبت و ترویج حسی از خود کارآمدی استفاده کرد.

هدف از چنین تصویرسازی «آرمیدگی» نیست، بلکه بیشتر عبارت است از ایجاد تصاویر خود مثبت و حسی از خود کارآمدی و نیز انتظار مثبت (که نشان دهنده پیوند نزدیک بین عزت نفس و سایر سازه ها است.

در درمان شناختی- رفتاری متناسب با فرهنگ، درمان به آموزش تصاویر خود می پردازد که موجب ارتقای انعطاف پذیری شناختی می شود.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری با تکیه بر فرهنگ بر کاهش عاطفه منفی و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس در ...


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام