موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی بالینی درمان شناختی - رفتاری

 رسمی با آموزش روانی مناسب درباره ماهیت و علل وحشتزدگی و اضطراب و چرخه معیوب یک حمله وحشت زدگی آغاز میشود.

خود بازنگری در ابتدای درمان معرفی میشود به طوری که موجب سنجش مداوم تغییر در وحشتزدگی، اضطراب و اجتناب میشود و همچنین خودآگاه عینی و افزایش دقت برای خود مشاهده گری را ترغیب میکند. تمرین بازآموزی تنفس یک مهارت مقابله ای پر کاربرد است و شامل تمرینات تنفس شکمی آرام است. در مؤلفه های بازسازی شناختی درمان شناختی - رفتاری، خود بازنگری دقیق از هیجانها و شناختهای مرتبط برای شناسایی باورها، ارزیابیها و فرضیات معیوب مورد استفاده قرار می گیرد.

مراجعان تشویق میشوند تا رویکردی تجربی را برای آزمودن اعتبار شناختهای خود به کار گیرند و فرضیات جایگزین و مبتنی بر شواهد را بیشتر ایجاد کنند. در ادامه مواجهه مکرر و منظم زندگی واقعی و عمدتا خودگردان برای موقعیتهای گذر هراسی معرفی میشود.

مواجهه احشائی، مواجهه مکرر با القای عمدی احساسات بدنی که از افراد از آنها می ترسند، برای رد ارزیابیهای اشتباه احساسات و برای خاموش سازی پاسخ های اضطرابی شرطی شده مرتبط به کار می روند. مرحله نهایی در مان شناختی - رفتاری برای اختلال وحشتزدگ یا گذرهراسی نیز پیشگیری از پاسخ است.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

درمان شناختی - رفتاری بر وحشتزدگی و اضطراب در سربازان فراری مناطق عملیاتی


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال : (مشاهده نمونه کار پروپوزال)

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام