موضوع پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی درباره خلاقیت

 خلاقیت یکی از مهمترین مباحث روانشناختی جهان معاصر است. در حال حاضر بسیاری از صاحب نظران پیش بینی آینده، محور دانشگاه ها و اساسا جهان آینده را خلاقیت میدانند.

چرا که انفجار اطلاعاتی، تمامی اطلاعات موجود را در دسترس محققان نهاده است و در این میان کسانی می توانند فراتر از همه باشند که دارای قوه ابداع، ابتکار، نوآوری و خلاقیت باشند. از سوی دیگر بازیهای ویدیویی- رایانه ای به سبب دارا بودن برخی از ویژگیهایی که عینا در تعریف خلاقیت آمده است (انعطاف پذیری، سیال بودن، یافتن و حل مساله و مانند اینها) توجه بعضی از پژوهشگران را متوجه خود کرده، این تصور را پدید آورده اند که بازیهای الکترونیکی میتوانند خلاقیت را دامن بزنند. در تحقیقی که درباره بررسی رابطه بین بازی های الکترونیکی و خلاقیت کودکان دبستان انجام گرفت تفاوت معناداری بین میزان خلاقیت کودکانی که به بازیهای رایانه ای میپردازند، و کودکانی که که به این بازیها نمیپردازند، وجود دارد (طاری به نقل از منطقی ۱۳۸۶). پیلاری (۲۰۰۳) در گزارشی اشاره می کند کودکان، نوجوانان و جوانان در جریان بازیهای آموزشی به مهارتهایی مانند: سرعت واکنش، حل سریع مسئله و پردازهای شناختی بهتر دست مییابند. قرار گرفتن کاربران در کنار یکدیگر برای یک بازی مشترک، امکان بارش فکری را برای گروه پدید آورده، احتمال بروز طرحهای خلاق در این میان، فراهم میآورد. برخی از بازیهای رایانه ای به سبب آنکه از انعطاف پذیری لازم برخوردار بوده، از ساخت مشخصی برخوردار نیستند، واین موارد از اجزای اساسی خلاقیت میباشد موجبات افزایش خلاقیت کودکان و نوجوانان را فراهم آورده، با طراحی شقوق مختلف بر میزان توانمندی کودکان در حل مسائل میافزایند. نمونه هایی از بازیهای اخیر به این قرار می باشند. بازیهای جور کردنی، چهره آرایی، نطقهای بدون نوشته، فیلمهای کوتاه، موسیقی و...


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی :

بررسی رابطه بین بازی های الکترونیکی و توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان


تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام