بررسی اثربخشی منوال تراپی بر مدیریت درد و خوشبینی و امید به زندگی در بیماران ...

بررسی اثر بخشی آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و امید به زندگی در افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به ...

بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم اضطراب و مدیریت هیجان و بهبود کیفیت زندگی در ...

بررسی اثر بخشی بخشش درمانی بر پرخاشگری و تعارضات بین گروهی و شرارت اجتماعی در ...

بررسی اثربخشی بخشش درمانی بر رشد شناختی و همدلی در زوجین دارای اختلاف شهر ...

مقایسه تاثیر تصورات کودکی افراد بر میزان رضایت از ساختار بدنی در زنان و مردان شهرستان ...

بررسی عاطفه منفی و استحكام من و هویت من در زنان مبتلا به اختلال افسردگي اساسي

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام