رابطه بین کیفیت صمیمیت و مهارت های ارتباطی با میزان اعتماد طرفین در زوج های ...

بررسی اثربخشی آموزش الگوی رفتاری خاص بر اضطراب اجتماعی و مهارت برقراری ارتباط کودکان ...

مقایسه ادراک از ترس و هوش هیجانی در کودکان تیزهوش و عادی در مدارس متوسطه اول شهرستان ...

مقایسه سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی در کودکان تیزهوش و کودکان عادی در مدارس متوسطه اول شهر ...

مقایسه اضطراب، حساسیت و گوشه گیری در کودکان تیزهوش و عادی در مدارس ابتدایی شهر ...

مقایسه کنترل درونی و مشکلات اجتماعی در کودکان تیزهوش و عادی

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام