بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی و عزت نفس مثبت زوج های دانشجو

بررسی رابطه عزت نفس و کیفیت زندگی کاری با کیفیت زندگی زناشویی در زوج های کارمند ...

ارتباط تملک خود و مدیریت شرم با سازگاری روانشناختی در زنان ...

بررسی اثر بخشی عزت نفس مثبت بر شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان ...

مقایسه عزت نفس مثبت و مثبت اندیشی و رضایت از زندگی زناشویی در زنان و مردان دارای ازدواج محدد ...

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش شرم و افزایش عزت نفس در زوج های با رضایت زناشویی پایین

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام