بررسی رابطه گشودگی در احساسات و شیوه فرزند پروری با کفایت اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین و روابط با همسالان در کفایت اجتماعی کودکان

بررسی عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر دروغگویی کودکان

بررسی اثر بخشی آموزش مدرسه ای بر رشد عاطفی و هیجانی و شخصیتی دانش آموزان

بررسی اثر بخشی مهارت های مقابله ای بر رفتارهای پرخطر و استرس نوجوانان ...

رابطه نگرش والدین و عوامل درونی و بیرونی با کفایت اجتماعی کودکان استثنایی

بررسی اثربخشی آموزش والدین بر فراگیری مهارت های اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام