بررسی اثربخشی آموزش مدیریت بدن بر ویژگی های شخصیتی و خودپنداره ...

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر مدیریت خشم و پرخاشگری در دانش آموزان متوسطه اول ...

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر مدیریت استرس و مقابله با افکار خودآیند منفی در ...

بررسی اثر بخشی تکنیک های طب مکمل در کاهش استرس بیماران ...

بررسی اثربخشی تکنیک های اعتماد به نفس بر مدیریت ارتباط و کنترل خشم در ...

بررسی اثر بخشی مداخلات بازی بنیاد بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ...

بررسی رابطه بازی های یادگیری بر مفهوم سازی و اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام