بررسی اثر بخشی آموزش زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش سرزنش خود و افزایش صمیمیت زناشویی در زوج های ...

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تکانشگری و بهبود مسئولیت پذیری فردی در دانشجویان ...

بررسی رابطه نشخوار ذهنی با تحریف شناختی و تصویر منفی از خود در کارکنان ...

بررسی رابطه خودشناسی انسجامی و تصویر مثبت از خود با کیفیت زندگی در زوجین ...

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانی و کاهش استرس شغلی در کارکنان ...

بررسی اثر بخشی مهارت ابراز وجود و جرات ورزی (صراحت و قاطعیت) بر عزت نفس و موفقیت شغلی و مطلوبیت اجتماعی در کارکنان ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام