بررسی اثربخشی آموزش مدیریت بدن بر تصور از خود و انگیزه پیشرفت در ...

بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر همدلی و حل مسئله در ...

بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی بر خود نظم بخشی و اضطراب و نشخوار فکری در ...

بررسی اثر بخشی راهبرد آموزش حل مسئله در درمان افسردگی و مدیریت خشم در کودکان ...

بررسی اثربخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر شوخ طبعی بر مدیریت خشم و جرأت ورزی در کودکان ...

بررسی ارتباط رابطه والد- فرزندی و منبع کنترل با مدیریت خشم در کودکان ...

مقایسه ادراک از ترس و هوش هیجانی در کودکان تیزهوش و عادی در مدارس متوسطه اول شهرستان ...

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام