انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی درباره روابط والد فرزند

 توجه انتخابی به رفتار مطلوب، نادیده گرفتن رفتار نامطلوب :

کودکان به توجه زیاد والدین و دیگران نیاز دارند، حتی اگر این توجه، به صورت فریاد زدن والد بر سر آنها به خاطر رفتار منفی باشد.

به کمک این مهارت، والد ياد می گیرد که رفتارهای مثبت کودک را تحسین کند و رفتارهای منفی او را به طور انتخابی نادیده بگیرد.

البته برخی رفتارهای خطرناک کودک را نباید به هیچ عنوان نادیده گرفت.

نمونه هایی از رفتارهایی که باید نادیده گرفته شوند ولی والدین نسبت به آنها واکنش منفی نشان می دهند عبارت اند از:

• قشقرق و اوقات تلخی، یا خشم کلامی معطوف به والد.

• برخورد زننده با والد، چشم غره رفتن و پوزخند زدن به والد. و دست انداختن، طعنه زدن و شکلک درآوردن برای والد. ، حرف های تحریک کننده برای رنجاندن عمدی والد.

به والدین توضیح دهید این رفتارها، اگرچه ظاهرأ منفی اند، اما در واقع فقط برای جلب توجه آنها هستند و در صورتی که مدتی بتوانند نسبت به آنها واکنش نشان ندهند، متوقف خواهند شد.

در این مواقع آنها باید با آرامش، خود را به کاری دیگر مشغول کنند.

• والدین می توانند از اتاقی که کودک در آن است به جایی دیگر بروند و از واکنش نشان دادن پرهیز کنند این رفتار، رفتار تحریک کننده کودک را تعدیل می کند که به آن هاطفا یا خاموش سازی» گفته می شود.

اگر والد به پرهیز از واکنش نشان دادن ادامه دهد، این رفتار متوقف خواهد شد.

تماس با ما:

پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی و مشاوره و انجام حرفه ای پروپوزال :

  09011853901

nevisantoos@gmail.com


گفتگوی مستقیم با ما در تلگرام

دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه و پروپوزال در کانال تلگرام